1/4
2/4
3/4
4/4
Naar boven >

Nieuwbouw Waldorf Centre Tartu

Status //

Prijsvraag, 2012

Locatie //

Tartu, Estland

Projectsoort //

Alles, Onderwijs

Opdrachtgever //

Tartu Waldorfgümnaasium, Tartu
De nieuwbouw van het Waldorf Centre Tartu is een zorgvuldig vormgegeven complex. Rijk aan ervaringskwaliteiten en zintuiglijke waarnemingen, om zo de waarnemingsvaardigheden van de schoolgaande kinderen te ondersteunen, te sensibiliseren en te ontwikkelen. Het is een kunstzinnige omgeving waar ieder kind welkom is, waar ieder kind de mogelijkheid krijgt aangeboden zich op individuele wijze te ontplooien! 

Ontwerpmotief 
Kennis is geen doel op zichzelf, maar een middel. Het gaat in de Vrije School (Waldorf) pedagogiek niet alleen om de ontplooiing van het intellect, maar vooral ook om de creatieve en sociale vaardigheden. Door een kunstzinnige benadering van de leerstof leren kinderen creatief te denken en blijft het leren niet beperkt tot reproductie van feiten. De Vrije School biedt een omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontplooien en waarin de sociale, mentale en emotionele ontwikkeling van ieder individueel kind centraal staat. Ieder kind krijgt de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een authentiek en vrij individu die een verbinding aangaat met de wereld om zich heen.   

Het ontwerp wil recht doen aan deze inhoudelijke uitgangspunten. Een kunstzinnig vorm gegeven gebouw waarin ontwikkeling van vorm berust op inhoudelijke uitgangspunten: De omhullende ronde bouwmassa (kleuterschool) ontwikkelt zich tot een stralende bouwmassa die een dialoog met haar omgeving aangaat (schoolgebouw) en komt weer tot rust in een lineaire bouwmassa (woongebouw) dat een vanzelfsprekende aansluiting zoekt met het daar achter liggende woongebied. 

De kleuterschool is als een ronde massa opgezet waardoor kwaliteiten als omhulling, warmte en geborgenheid tot uitdrukking komen. De vier groepen liggen om een geborgen ‘binnentuin’ die het warme en beschutte hart van het gebouw vormt. Deze kwaliteiten worden aangevuld met een vanzelfsprekende vormentaal die refereert aan het voor het kind vertrouwde ‘huis’. Door iedere groepsruimte een eigen dakvorm te geven woont iedere groep in een eigen huis. Ondersteunt wordt deze vormentaal door een zachte en behoedzame materiaal- en kleurkeuze, zodat het kleine kind in waarneming en spel vol vertrouwen in zijn omgeving tot ontplooiing kan komen. Iedere groep heeft een individuele buitenruimte waar de omhullende en beschermende kwaliteiten vanzelfsprekend in terug komen. 

 Centraal, als het ‘hart’ van de school zijn de gemeenschappelijke functies als aula en mensa gelegen. De ronde omhullende vormgeving ontwikkelt zich hier naar een vrijere en individuelere vormentaal die de polariteit  tussen de omhullende vormgeving van de kleuterschool enerzijds en de meer stralende vormgeving van de school anderzijds verbindt. Speciale aandacht krijgt de hoofdentree. De entree waardoor alle kinderen iedere morgen de school binnengaan maakt een ‘ontvangend’ gebaar, het zet een accent, en geeft het kind het gevoel zich zelf als een wezenlijk, belangrijk en individueel onderdeel van de sociale schoolgemeenschap te zien! 

De aula is open en toegankelijk gelegen, het is een centrale ‘hart’ van de schoolgemeenschap waar ruimte is voor ontmoeting en dialoog. De ronde vormen stellen hier het gemeenschappelijke centraal; toneel, toeschouwerruimte en balkon vormen een kunstzinnige eenheid. Zachte en warme vormen en kleuren ondersteunen deze ruimte die gesprek en communicatie wil bevorderen. Onder het verhoogde balkon is de mensa gelegen. De mensa kan door flexibel gebruik van grote deuren bij schoolfeesten etc. bij de aula worden betrokken. Anderzijds zorgt de grote glazen gevel voor transparantie en een goede toegankelijkheid van het zuid terras waar optimaal gebruik kan worden gemaakt van de zonnewarmte. 

De klassenruimten liggen allen in het bouwdeel links van de hoofdentree. De ruimtevorm van de klassen zijn afgestemd op het gebruik, de architectonische vorm wil de passende stemming ondersteunen: rust en concentratie. In een verdere uitwerking is het denkbaar dat door middel van een gemeenschappelijk proces de ruimtevormen specifieker worden uitgewerkt in vorm en detaillering.  
Ieder kind heeft recht op een harmonische maar ook kunstzinnige omgeving. Zo wordt het gebruik van de ruimten ondersteund met een passend kleurgebruik. Zachte en transparante kleuren, die door het kunstzinnig opbrengen in verschillende lagen hun uiteindelijke kleur pas krijgen op het wandvlak (en niet in de verfemmer!), zorgen voor verbindende atmosfeer. Kleur spreekt voordurend de waarnemingszintuigen aan, het gevoel voor schoonheid, en werkt daardoor motiverend en harmoniserend op het zich ontwikkelende kind.

Landschapsarchitect: Hyco Verhaagen